Jääsköntie  24,  90460   Oulu Finland


ธรรมะออน์ไลน์
หลวงพ่อทวด
สมเด็จพระพุฒาจารย์โต
พรหมรังสี

อาจารย์พุทธทาส ภิกขุ
หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม
ท่าน ว.วชิรเมธี
ธรรมจักร

พุทธศาสดา


  หลักสูตรการเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
หลักสูตรระยะสั้นสำหรับชาวไทย
(vain thaimaalaisille tarkoitettu)

1. หลักสูตรวิชาภาษาไทย
จำนวน 18 ชั่วโมง
2. หลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์
จำนวน 15 ชั่วโมง
3. หลักสูตรวิชานาฏศิลป์ไทย
จำนวน 15 ชั่วโมง
4. หลักสูตรวิชาคหกรรม
จำนวน 15 ชั่วโมง
5. หลักสูตรวิชางานแกะสลัก
จำนวน 15 ชั่วโมง
6. หลักสูตรวิชางานประดิษฐ์ฝีมือ
จำนวน 15 ชั่วโมง
7. หล้กสูตรวิชาพุทธศาสนา
จำนวน 15 ชั่วโมง
8. หลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์
จำนวน 15 ชั่วโมง
9. หลักสูตรวิชามารยาทไทย
จำนวน 15 ชั่วโมง


รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไป
รับสมัครหลักสูตรละ 6 - 10 ที่นั่งเท่านั้น
สำหรับหลักสูตรระยะสั้น เป็นหลักสูตรที่เรียนครั้งเดียวจบ
ผู้เรียนจบหลักสูตรระยะสั้นจะได้รับใบรับรองผ่านการอบรม
 หรือผ่านการศึกษาหลักสูตร จากสมาคมไทยศึกษาในแต่ละ
 หลักสูตรที่ได้ลงทะเบียนเรียน
** สถานที่รับสมัครอยู่ด้านล่าง **สมัครได้ที่
thaioulu@gmail.com    หรือ  facebook: Thaiopetusหลักสูตรการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาคเรียนที่ 1
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3) เปิดเรียนวันที่ 15 มกราคม  -  31 พฤษภาคม   ของทุกปี
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6) เปิดเรียนวันที่ 15 มกราคม  -  31 พฤษภาคม   ของทุกปี
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3) เปิดเรียนวันที่ 15 มกราคม  -  31 พฤษภาคม   ของทุกปี
ช่วงชั้นที่ 4  (ม.4 - ม.6 ) เปิดเรียนวันที่ 15 มกราคม  -  31 พฤษภาคม   ของทุกปี
   
สถานที   Kirkkotori Koulukeskus, Asemakatu 5 Oulu   Finland
   
ภาคเรียนที่ 2
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3) เปิดเรียนวันที่ 15 สิงหาคม  -  30 พฤศจิกายน   ของทุกปี
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6) เปิดเรียนวันที่ 15 สิงหาคม  -  30 พฤศจิกายน   ของทุกปี
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3 เปิดเรียนวันที่ 15 สิงหาคม  -  30 พฤศจิกายน   ของทุกปี
ช่วงชั้นที่ 4  (ม.4 - ม.6) เปิดเรียนวันที่ 15 สิงหาคม  -  30 พฤศจิกายน   ของทุกปี
   
สถานทีี   Kirkkotori Koulukeskus, Asemakatu 5 Oulu   Finland
   

เมื่อผู้เรียนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วจะได้รับ
        1. จบช่วงชั้นที่ 1 และ 2 จะได้รับวุฒิบัตร
        2. จบช่วงชั้นที่ 3 และ 4 จะได้รับประกาศนียบัตรโดยจะต้องผ่านการประเมินตามเกณฑ์
            ที่หลักสูตรกำหนด

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน    จำนวน  1 ใบ
2. สำเนาพาสต์ปอรต์       จำนวน  1 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน      จำนวน  1 ใบ
4. สำเนาการศึกษาเดิม (ในกรณีที่เคยผ่านการศึกษาเดิมมาก่อนจากประเทศไทย) จำนวน 1 ใบ
5. รูปถ่ายสี หรือขาว-ดำ  จำนวน  2  รูป  , ขนาด 1 นิ้ว
6. กรณีเด็กที่ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อรับรองในเอกสารได้นั้น ผู้ปกครองสามารถลงลายมือชื่อรับรองแทนได้ และเมื่อส่งใบสมัคร ผู้ปกครองจะต้องแนบเอกสารประกอบยืนยันด้วยดังนี้ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านไทยและสำเนาพาสต์ปอรต์ไทย

** ลงลายมือชื่อ " สำเนาถูกต้อง " ทุกฉบับ


คุณสมบัติผู้เรียน
      1) อายุ 6 ขวบขึ้นไป
      2) สัญชาติหรือเชื้อชาติไทย
      3) ไม่จำกัดพื้นความรู้ในช่วงชั้นที่ 1 และ 2 สำหรับช่วงชั้นที่ 3 และ 4 เป็นไปตามที่กำหนด
      4) มีที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในต่างประเทศ
   
   
** สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ ทุกท่าน


Yhdistyksen toimintaa voi tukea parhaiten antamalla lahjoituksen.
Mahdolliset ystävälliset lahjoitukset pyydämme osoittamaan pankkitilille: Nordea Tillinumero 184030-14
(Opi thai kieltä seura ry)

KIITOS!
Kurssimaksun voi maksaa kätevästi pankkitilille
(Opi thai kieltä seura ry).
Kirjoita viestikenttään kurssin nimi ja oma nimi.


web design by Rachaya Kolehmainen